מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות

ביטול רכישה מצד המזמין

המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על
פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל
support@jerbyj.com

ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף
קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי
באריזתו המקורית.

לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר
בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד
מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של
ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם.
הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות
בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

ביטול רכישה מצד החברה

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או
להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו
או חלקו.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב
כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה
ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט
חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר,
עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת
הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ביטולים ושינוי סוגי השירותים –

  • מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטל עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
  • ניתן לבטל שירות אשר נקבע עבור לקוח בכל עת, ובתנאי כי הלקוח יידע את הנהלת האתר לגבי ביטול או שינוי המועד לפחות כ-30 ימים קודם סיום ההתקשרות.
  • ביטול הזמנה יתאפשר עד 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, בכפוף לכך כי ההזמנה לא יצאה לשילוח.
  • במקרה של ביטול שירותים, הלקוח לא יחוייב עבור השירות.
  • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים אשר בוצעו.
  • האתר יהא רשאי לבטל אספקת הזמנה למשתמש וזאת בהתראה של שעתיים מראש לפחות. במקרה כזה לא יעמוד למשתמש כל טענה כלפי האתר.
  • הודעה על ביטול או הפסקה מצד החברה תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים ככל ששולם.
עגלת קניות
Scroll to Top
דילוג לתוכן